KDV – Kids uptodate

Wij zijn een een uniek, kleinschalig en gezellig kinderdagverblijf. Ons idee is dat wij kinderen al spelenderwijs educatieve activiteiten willen aanbieden.

Activiteiten die aansluiten bij de vroeg- en voorschoolse methode, Ko-totaal. Deze methode bevordert o.a. de taalontwikkeling w.o. de woordenschat van een kind.

KDV informatie

Intakeformulier KDV

Aanbod

Taalondersteunend programma

Zoals activiteiten die aansluiten bij de vroeg- en voorschoolse methode, Ko-totaal (Uk & Puk). Deze methode bevordert o.a. de taalontwikkeling w.o. de woordenschat van een kind.

Uk & Puk is een totaalprogramma. Behalve aan spraak en taal werkt Uk & Puk aan sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische en zintuiglijke ontwikkeling en de eerste rekenprikkels.

Puk komt ook gezellig logeren bij de kinderen. De foto’s die de kinderen samen met Puk maken worden op de groep opgehangen.

Voor meer informatie kunt u terecht op:  www.pukenko.nl

Voeding

Gevarieerde voeding gezonde maaltijden en vers bakkersbrood

Wij bieden de kinderen elke dag gezonde (warme) maaltijden uit  ‘de schijf van 5’ en het vlees is halal. Kinderen krijgen tenminste 3 keer  per week vlees en 1 keer per week vis. Indien uw kind vegetarisch is houden wij hier rekening mee.

Tevens kopen wij iedere dag vers bakkersbrood.

Bij Kids Uptodate wordt er iedere dag vers gekookt voor de kinderen volgens diverse weekschema’s van maaltijden waarbinnen gevarieerd wordt bijv. maandag aardappelen: de ene maandag een aardappelpuree en de andere maandag  een rijst gerecht.Wekelijks wordt er  een nieuwe eetschema gemaakt. Zie hieronder een voorbeeld van onze gerechten.

 • Maandag : aardappelschotel of stamppot/aardappelpuree  (aardappeldag)
 • Dinsdag : pastagerechten (spaghetti, Surinaamse bami, macaroni , tagliatelle of lasagne). (pastadag)
 • Woensdag : soep met brood, rijst of aardappel (soepdag)
 • Donderdag: rijstgerechten ( rijst met /vis/gehakt /kipfilet met diverse groenten of bonen, Surinaamse nasi). (rijstdag)
 • Vrijdag: (pannenkoeken, gebakken aardappeltjes met kipfilet (halal) en groenten of groentekroketten , zelfgemaakte hamburger (halal), broodje hotdog (halal) . (snackdag)

***  Baby’s tot 6 maanden: daarvan volgen wij het thuisritme. Vanaf 6 maanden eten baby’s dezelfde warme maaltijden, (behalve op de snackdag) maar worden apart gekookt/gestoomd en gestampt of met de staafmixer fijn gemaald. Op de snackdag krijgen ze een andere maaltijd toegediend.

*** Kinderen die vegetarisch eten  krijgen dezelfde warme maaltijden, maar krijgen een vleesvervanger of vis toegediend.

Snoepbeleid. Er wordt matig gesnoept op Kids Uptodate  Alleen op feestdagen, verjaardagen of speciale gelegenheden wordt er gesnoept.

Vaste gezichten

Kinderdagverblijf Kids Uptodate werkt met een vaste team en vaste gezichten. Wij werken ook met vaste inval krachten.

Observatie methode

De observatie methode die wij volgen is KIJK. De pedagogische werkers volgen en stimuleren de ontwikkeling van 0-4-jarigen, op het gebied van motoriek, spraak/taal en sociale competentie.

De vragen in de observatielijsten gaan over concreet observeerbare gedragingen of vaardigheden en geven daarmee een objectief beeld. In de handleiding zijn handelingssuggesties opgenomen. Met die suggesties kunt u de ontwikkeling van het kind extra stimuleren.

Buitenspelen

We spelen zoveel mogelijk met de kinderen buiten, waar ze op de glijbaan kunnen spelen, kunnen fietsen, ballen, enz.

Kinderdagverblijf Kids Uptodate biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar op een verticale groep. Dagelijks worden er maximaal 11 kinderen op het kinderdagverblijf door 2 pedagogisch werkers  opgevangen.

Activiteiten        

Wekelijks vinden er artistieke activiteiten en muzieklessen plaats. Ook bezoeken wij regelmatig de kinderboerderij van Bijlmerwijde. Dit doen we om kinderen vertrouwd te laten worden met verschillende dieren.

Uitstapjes worden gedaan met onze stoere stint. Zo kunnen wij bijvoorbeeld makkelijk naar de kinderboerderij en bibliotheek.

De stint heeft een maxi cosi steun, zodat baby’s veilig vervoerd worden.

Huishoudelijke regels

Hygiëne

Het kinderdagverblijf wordt dagelijks schoongemaakt. Voor kinderen is vanuit hygiënisch en pedagogisch oogpunt een schone omgeving van groot belang. Bij de inrichting van de ruimtes wordt rekening gehouden met kinderen met allergieën. Voor gedetailleerde informatie t.a.v. hygiëne en voedsel verwijzen wij u naar het protocollenhandboek.

 Veiligheid

De inrichting van het kinderdagverblijf en de gebruikte materialen voldoen aan de strengste veiligheidsnormen die bij wet geregeld zijn. Ons kinderdagverblijf beschikt over een calamiteitenplan en wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Het inspectierapport is in te zien bij leidinggevende of via de website van de GGD.

Alle kinderen zijn gedurende hun verblijf op het kinderdagverblijf verzekerd (aansprakelijkheid en ongevallen). Voor dit kinderdagverblijf is een veiligheids- en gezondheidsinventarisatie gemaakt waaruit een plan van aanpak voortvloeit. Dit plan van aanpak is op te vragen bij leidinggevende.

LRK Registratieplicht

Iedere kinderopvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen heeft een uniek registratienummer. Om kinderopvangtoeslag aan te vragen moet dit uniek nummer van de kinderopvang doorgegeven worden aan de belastingdienst. U heeft alleen recht op kinderopvangtoeslag als de kinderopvang is opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en peuterspeelzaal.

Ons LRKP nummer is 144235584

Inspectierapporten

U kunt de inspectierapporten van kinderdagverblijf Kids Uptodate vinden op: Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen website (Rijksoverheid).

Huisregels KDV

Informatie

Wennen

Het eerste bezoek aan het kinderdagverblijf is voor een kind en ouder een bijzondere belevenis. De pedagogische werkers van het kinderdagverblijf besteden de eerste dagen extra aandacht aan de kinderen om ze zo gemoedelijk te leren kennen.

De wenperiode bestaat uit minimaal 3 dagen, waarbij het kind dagelijks langer op de groep kan blijven. Hierdoor krijgen de kinderen, ouders en pedagogische medewerkers langzaam de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie en aan elkaar. Het wennen wordt tijdens de intake besproken.

 • Bij de 1ste wendag van 9.00 tot 12.00 uur zonder ouder.
 • Bij de 2e    wendag  van 9.00 tot 12.00 uur zonder ouder.
 • Bij de 3e   wendag van 9:00 tot 15.00 uur zonder ouder.

Het verloop van de wendag bespreken we direct met de ouders. Als een kind meer tijd nodig blijkt te hebben om te wennen, dan passen we het wenschema aan.

 Mentorschap

Elk kind krijgt een mentor toegewezen. De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind.  De mentor is de contactpersoon binnen het kinderdagverblijf naar de ouder toe, collega´s, bso of bijvoorbeeld de school. De ouders worden via het ouderportaal geïnformeerd wie de mentor van hun kind is.

De mentor is ook het aanspreekpunt voor ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken.

(art 1.50 lid 2 sub f Wet kinderopvang; art 3 lid 2 sub c Besluit kwaliteit kinderopvang.)      

1a: de wijze waarop aan de ouder en het kind bekend wordt gemaakt welke beroepskracht de mentor is van het kind.

1b: de wijze waarop de mentor de verkregen informatie over de ontwikkeling van het kind periodiek met de ouders bespreekt.

 Vaste gezichten voor kinderen tot 1 jaar

Voor baby’s (nuljarigen) geldt dat maximaal twee vaste gezichten verbonden zijn aan een bepaald kind. Wie de vaste gezichten zijn hebben we op het rooster gezet. In geval van ziekte, vakantie en verlof van één van deze vaste medewerkers wordt één van onze vaste invalkrachten ingezet. Uitgangspunt van ons is dat minimaal één vast gezicht van de baby’s dagelijks werkzaam is.

Kids Uptodate werkt met vaste leidsters!

Dagindeling

Wij geven u een indruk van wat uw kind doet op een dag:

07.30-9.30                        Breng tijd van kinderen (vrij spelen)

09.30-10.00                      Handen wassen, brood met beleg eten en drinken

10.00-10.15                        Kinderen verschonen

10.15-10.30                        Puk activiteit

10.30-11.00                        Buiten spelen , spelen in hoeken, knutselen

11.00-11.30                         De kring ( liedjes zingen , kleuren oefenen)

11.30-11.50                         Handen wassen, fruit en crackers eten en melk drinken

11.50-12.00                        Kinderen verschonen en naar bed brengen

12.00-15.00                       De kinderen gaan naar bed. 

15.00-15.15                        Kinderen worden uit bed gehaald en verschoond 

15.15-16.00                        Handen wassen , verse warme maaltijd

16.00-16.15                        Puk activiteit

16.15-17.00                        Vrij spelen , werken in opdrachtenboekje

17.00-17.20                        Handen wassen, vla eten en water drinken

17.20-18.30                        Naar buiten of binnen spelen of activiteiten 

Ouders en inspectie

Aangezien er sprake is van gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid tussen ouders en kinderdagverblijf, vinden wij het contact met ouders erg belangrijk.

Informatie aan ouders

Elke week wordt er gekeken of er nieuws is.  Nieuwsitems worden meteen geplaatst  via ons digitaal systeem Tik Tik / Kindplanner. Op de ouderportaal zijn de nieuwsitems meteen te zien en worden gedurende 2  maanden bewaard.

Overdracht

Pedagogische medewerkers informeren de ouders en ouders informeren de medewerkers. Goede onderlinge overdracht en goede communicatie met de ouders zijn essentieel. Er is een digitaal systeem van Tiktik/kindplanner waarin registratie/activiteiten/overdracht worden bijgehouden.

Afspraken worden vastgelegd in de ouderportaal . Ouders krijgen aan het einde van de dag een korte overdracht.

De kinderen worden elke 3 maanden geobserveerd door de pedagogische medewerkers. Daar wordt gekeken naar het welbevinden van de kinderen. Deze observaties vormen de basis voor de oudergesprekken.  De oudergesprekken vinden 2 keer in het jaar plaats. Aan het eind van het contract is er een eindgesprek.

Werkmap

Kinderen vanaf 2,5 jaar hebben geen schriftje dat over en weer gaat tussen de ouders en de opvang. Wel hebben zij een werkmap voor de tekeningen en knutselwerkjes . De werkmappen worden naar huis meegegeven als ze vol zijn of als het kind afscheid neemt van Kids Uptodate.

Evaluatie

Jaarlijks is er een klanttevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek gebeurt op initiatie van de houder. De resultaten worden in de nieuwsbrief bekend gemaakt.

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogiek

Onze pedagogische uitgangspunten en houding

Bij kinderdagverblijf Kids Uptodate word de niet uitgesloten.De kinderen worden op een positieve manier benaderd en de gewenste gedrag word benoemd.

Zelfstandig

Kids Uptodate leert het kind zowel zelfstandig als sociaal te zijn in een multicultureel samenleven.

Elk kind heeft een innerlijke drang om zelfstandig te willen worden maar het kind heeft ook grenzen nodig. Binnen de kaders van begeleiding en het stellen van regels, kunnen kinderen activiteiten uitvoeren en leren hoe ze hun emoties kunnen uiten, benoemen en ermee om leren gaan.

Tijdens het spel hebben de kinderen contact met elkaar. Samen met andere kinderen leren ze sociale vaardigheden zoals elkaar helpen, het principe van geven en nemen, contacten met anderen en het maken van vriendschappen, het hebben van conflicten en oplossingen bedenken en het delen met elkaar. Daarnaast leren kinderen om rekening met elkaar te houden. Kinderen krijgen deze vrijheid zolang ze de vrijheid van anderen niet belemmeren en zich aan de regels houden.

Het onderzoek van de NCKO naar sociale competentie en invloed van kwalitatieve kinderopvang leidt tot de volgende conclusie: een hogere proceskwaliteit (kwaliteit van het feitelijke zorg- en opvoedingsproces van een kinderdagverblijf), hangt samen met een grotere sociale competentie bij de betreffende kinderen (NCKO, 2007).

Met ander woorden: een kinderdagverblijf met aandacht voor de zorg en ontwikkeling van kinderen heeft een positief effect op de sociale vaardigheden van kinderen.

Pedagogiek

 • Wij benaderen kinderen met respect. Het luisteren naar kinderen maar ook kijken hoe kinderen zich voelen en zich gedragen.
 • Wij gaan uit van een positieve benadering naar het kind toe door regelmatig complimenten te geven.
 • Kinderen moeten plezier hebben op het kindercentrum en zich prettig voelen.
 • Wij bieden kinderen een huiselijke en warme sfeer.
 • Wij geven de kinderen individuele aandacht.
 • Kinderopvang biedt niet alleen veilige en verantwoorde opvang maar ook opvoeding. De pedagogisch medewerkers zijn medeopvoeders. Wij willen kinderen ruimte geven om zich te ontwikkelen tot open, evenwichtige en zelfstandige mensen.

In ons pedagogisch beleidsplan is een verdere uitwerking te vinden van onze opvoeddoelen en werkwijze. Het plan ligt ter inzage op de vestiging.

Klachtenregeling

Klachten

Het klachtrecht valt onder de Wet kinderopvang. Als kinderdagverblijf trachten we samen met de ouder  de klacht intern op te lossen met behulp van de interne klachtenregeling. Lukt dit niet, dan kunt u als ouder bij de geschillencommissie terecht. Het klachtenloket, als voorportaal van de geschillencommissie, geeft ook advies, informatie en biedt mediaton aan.

Adresgegevens

De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Bel: 070 310 53 10

Tarieven

De vastgestelde tarieven voor het jaar 2022 is €8,50 / uur. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Onze partners

Contact
Millingenhof 90,
1106 KG Amsterdam

 Opheusdenhof 87,
1106 TV Amsterdam

tel: 06-244 449 51
 info@kidsuptodate.nl